Podpora duly má příznivý vliv na zdraví žen a dětí

Vlasta Jirásková 2016, uveřejněno v rámci kampaně na podporu ženského zdraví: http://www.vsechnoozdravi.cz/zenske-zdravi/organizace-podporujici-zdravi-zen/podpora-duly-ma-priznivy-vliv-na-zdravi-zen-a-deti?utm_source=propeller

Porod a narození dítěte pro ženu představuje zásadní životní období, které podstatným způsobem ovlivňuje její zdraví fyzické i psychické. Během těhotenství, při porodu a v poporodním období vám může pomoci dula a svými službami přispět k vaší duševní i tělesné pohodě.

Kdo je dula?
Dula je osoba vyškolená k podpoře ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Duly navazují na dávnou tradici, kdy se ženy navzájem podporují v počátcích mateřství, včetně konkrétní podpory a pomoci v průběhu porodního procesu. Ženám poskytují psychickou oporu, informace a konkrétní fyzickou pomoc. V období těhotenství duly nastávajícím matkám pomáhají s přípravou na porod a rodičovství a nabízejí jim všestrannou podporu. Při porodu rodičkám poskytují nepřetržitý doprovod, psychickou oporu a fyzickou pomoc. Po narození dítěte, v šestinedělí, případně i déle, mohou matky s dulami sdílet své pocity a otázky, duly jim předávají zkušenosti s péčí o miminko, poskytují informace o kojení a podporují jejich mateřské kompetence a citlivou péči o dítě.  

Novodobé duly se objevily v sedmdesátých letech 20. století v Severní Americe. V České republice pracují od roku 2001, kdy byla založena Česká asociace dul. Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Duly doplňují činnost porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester. Doprovázejí prvorodičky i vícerodičky v porodnicích, při porodu doma či v porodním domě (tam kde existuje), při porodech normálních i medikovaných, včetně císařských řezů. Na duly se obracejí jak ženy bez partnera, tak ženy žijící v partnerství. Profesionální duly jsou vázány etickým kodexem. Řada výzkumných studií potvrdila, že přítomnost duly u porodu přispívá k lepší psychické pohodě novopečené matky a k lepším porodním výsledkům. Práce dul je uznávána např. Světovou zdravotnickou organizací (WHO) nebo Mezinárodní organizací za porodní služby pro matku a dítě (IMBCO).

Pomoc v těhotenství
Při individuálních setkáních v těhotenství se dula zajímá o ženiny představy o porodu a o její priority. Předává jí informace o porodní péči, sdílí zkušenosti z jednotlivých porodnic. Je připravena klientku vyslechnout a pomáhá jí orientovat se v jejích pocitech a možnostech. Doporučí literaturu, filmy, kurzy či přednášky, může pomoct s přípravou porodního plánu či přání. Informuje o pacientských a rodičovských právech, např. o právu na informované rozhodnutí. Předává pozitivní náhled na porod a pozitivní porodní zkušenosti. Kromě osobních setkání se do porodu klientka na dulu může telefonicky nebo prostřednictvím internetu obracet s dotazy. 14 dnů před vypočteným termínem porodu začíná dula držet čtyřiadvacetihodinovou pohotovost. Pokud předem ví, že v určitém termínu nebude dostupná, snaží se dohodnout za sebe zástup, je-li to v jejím regionu možné.

Počet setkání vychází z potřeb klientky, doporučují se alespoň dvě či tři schůzky, aby se nastávající matka s dulou lépe poznaly. Dula s klientkou uzavírá písemnou nebo ústní dohodu o spolupráci.

Pomoc při porodu
Pokud si to žena přeje, dula ji doprovází po celou dobu porodu. Po telefonické dohodě s matkou za ní dula přijíždí buď domů, nebo přímo do porodnice. Klientce, případně jejímu partnerovi, vytváří pocit zázemí, snaží se přispět k atmosféře, v níž se rodička může uvolnit a plně se soustředit na porod. Podporuje ji v jejích přáních, povzbuzuje ji v komunikaci se zdravotníky. Pomáhá rodičce vyhledat vhodné úlevové prostředky. Může ženě rovněž fyzicky pomáhat – s pozicemi vhodnými pro postup porodu, se soustředěným dýcháním, hrdelním zvučením, pomůže do sprchy, podá nápoj, atd. Nabízí dotyk, nespecifickou masáž nebo jen tichou, nenápadnou přítomnost. Dula se nechává vést potřebami klientky, nevnucuje jí svůj názor ani svou aktivní pomoc. Dává ženě najevo, že hlavní aktérkou porodu je ona – rodička. Stejně tak je podstatné, že dula rodičku neopouští, a pokud to tak klientce vyhovuje, je přítomná po celou dobu porodu. Další zásadní součástí pomoci duly je skutečnost, že se jedná o osobu ženského pohlaví, o mateřskou postavu, a rodička čerpá posilu z ženské spřízněnosti.

Pomoc po narození dítěte
Ve třetí a čtvrté době porodní dula podporuje nerušený kontakt matky a dítěte kůží na kůži. Poskytuje podporu i rodičům, kteří jsou ze závažného zdravotního důvodu od novorozence odděleni. Může klientce pomoct v počátcích kojení a dále jí být oporou v mateřství, předávat informace o kojení a péči o dítě. Dula může rodičku navštívit v porodnici i v domácnosti. Často se spolu zpětně vracejí k průběhu porodu, dula pomáhá objasnit nejasné momenty a ráda vyslechne, třeba i opakovaně, matku, která se ze své nové zkušenosti potřebuje vypovídat. Některé duly, tzv. duly poporodní, nabízejí i pomoc v domácnosti, pomoc se staršími dětmi či menší pochůzky. V případě potřeby duly předají kontakt na další specialisty. Duly jsou rovněž připraveny vyslechnout porodní příběhy žen, které u porodu nedoprovázely, a pomoct jim se v jejich zkušenosti zorientovat.

Shrnutí služeb poskytovaných dulami

 • psychická podpora ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • poskytování informací o porodu, péči o dítě, rodičovských právech
 • doporučování literatury, kurzů, atd.
 • pomoc s ujasněním priorit
 • pomoc s přípravou porodního plánu či porodního přání
 • poradenství týkající se životosprávy v těhotenství
 • kontinuální doprovod při porodu
 • pomoc při volbě polohy a nefarmakologických úlevových prostředků během porodu
 • dotyk, masáže
 • klidná přítomnost během porodu, pocit zázemí
 • usnadnění komunikace mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky
 • podpora pro partnera, případně pro širší rodinu
 • informace a podpora při zahájení kojení
 • podpora v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
 • podpora rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
 • odkazy na další odborníky

Dula a zdravotníci
Jaká je pozice duly v porodním týmu rodičky? Dula se stará o psychickou a fyzickou pohodu matky. Na rozdíl od nemocničního personálu se nejčastěji s rodičkou, příp. s jejím partnerem, předem zná. Dula není zdravotnice, a proto neprovádí zdravotnické úkony – nevyšetřuje, neměří teplotu, tlak, neinterpretuje výsledky. Nevstupuje do rozhodnutí zdravotníků. Rodičům může pomoct porozumět odbornému slovníku, zároveň je povzbuzuje, aby se sami ptali a vyjadřovali svá přání. Dula nerozhoduje za matku či rodiče. Informace předává, nabízí možnosti, ale rozhodnutí je vždy na rodičích.

Kromě toho, že dula neposkytuje zdravotnické služby, její práce se od práce nemocniční porodní asistentky v českých podmínkách mj. liším tím, že má na starost pouze jednu klientku. Může se jí proto po celou dobu porodu věnovat, a pokud si to tak rodička přeje, skutečně jí poskytnout nepřerušovanou přítomnost, což má pozitivní vliv na průběh porodu. Porodní asistentka pečuje o rodičku po zdravotní stránce, její povinností není výhradně porodní podpora. Pracuje na směny a většinou ji žena nezná. Porodní asistentka u porodu doma (která klientku dobře zná již z těhotenství) mnohdy s rodičkou nebývá po celou dobu porodu, může ji vyšetřit a podle nálezu ještě odjet, zatímco dula rodičku doprovází kontinuálně. Obvykle ke klientce domů přijíždí dříve než porodní asistentka. Při porodu doma dula může vytvářet příjemné zázemí i pro porodní asistentku.

Společným cílem zdravotníků a duly je zdravá matka a zdravé dítě. Mnoho zdravotníků si dnes již uvědomuje, že dula k tomuto cíli může reálně přispět – matku uklidňuje, čímž umožňuje, aby se porodní proces hladce odvíjel.

Duly ve světle vědeckých studií
V zahraničí byla uskutečněna řada vědeckých studií, které potvrdily přínos přítomnosti duly u porodu pro matku a dítě, pro průběh a výsledek porodu; zároveň nebyl shledán žádný negativní efekt jejího doprovodu. Práce dul je uznávána mj. Světovou zdravotnickou organizací (WHO), viz  „Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka“. Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě (IMBCO) ve svém dokumentu známém jako „10 kroků k optimální porodní péči“ uvádí, že poskytovatelé optimální porodní péče mají o přínosu doprovodu u porodu, např. dulou, matku informovat a potvrzovat její právo na takovou podporu.

První studie zahrnující duly u porodu z konce 70. let až po léta 90. naznačily, že přítomnost duly u porodu snižuje výskyt porodních komplikací a pozitivně ovlivňuje vztah matky k dítěti, kojení, její sebevědomí a spokojenost s porodem (viz kniha Porod s dulou).

Zatím nejrozsáhlejší metaanalýza porovnávající skupiny žen s kontinuální podporou při porodu se ženami bez podpory zveřejněná v Cochrane Library v roce 2013 (Hodnett et al.) zahrnuje 23 studií, jichž se celkově účastnilo více než 15 tisíc žen. Z výsledků vyplývá, že podpora vyškolenou osobou – dulou – zdravotní výsledky porodu ovlivňuje lépe než podpora jinými osobami (zdravotníky, kteří nejsou přítomni výhradně za účelem podpory, či blízkými osobami rodičky). V porovnání se ženami bez podpory, rodičky podporované dulou mají

o 28 % menší pravděpodobnost císařského řezu
o 31 % menší pravděpodobnost urychlení porodu pomocí syntetického oxytocinu
o 9 % menší pravděpodobnost užití léků proti bolesti
o 34 % menší pravděpodobnost, že budou porod hodnotit negativně

Podle zmíněné metaanalýzy podpora zdravotníky, kteří nejsou přítomni výhradně za účelem podpory rodičky, nemá vliv na podíl císařských řezů ani vaginálních porodů bez použití kleští či vakuového extraktoru, stejně jako podpora nemocničním personálem nemá vliv na spokojenost žen s porodem. Naopak zvyšuje pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu. Podpora partnerem či jinou blízkou osobou pozitivně ovlivňuje spokojenost rodičky s porodem, ale neměla vliv na podíl císařských řezů a dalších lékařských zásahů.

Ohlasy na práci dul

„Dula Jana mi velice pomohla psychickou podporou v posledním trimestru, díky ní jsem se mohla naladit na samotný porod. Také konzultací mého porodního plánu, který pak přispěl k výborné komunikaci se zdravotnickým personálem během celého porodu. I manžel se cítil díky přítomnosti duly jistěji a uvolněněji a porod jsme si krásně užili. Zdravotníci vnímali pomoc duly jako zcela přirozenou, možná i přínosnou pro ně, protože nás rodilo najednou více.“
Jana, dula Jana Frajtová z Chebu

„Dovolte mi, abych vám poděkovala především za společné rozhovory. Za povzbuzení, za rady, za to, že jsem se vás skutečně mohla na cokoliv zeptat, že jste mi vždy nabídla svůj názor, ale že jste mě do ničeho nenutila. Děkuji, že jsem mohla zavolat uprostřed noci a poradit se. A děkuji za ten klid, který z vás při porodu vyzařoval, za to, že jste mě držela za ruku a řekla, že je všechno v pořádku. A děkuji i za rozhovor po porodu, který pro mě byl strašně důležitý. Až po něm se rozplynuly pochybnosti a byla jsem hrdá na to, že jsem to tak dobře zvládla!“
Helena, dula Silvie Rosenová z Prahy

„Psychická podpora během těhotenství a v jeho samém závěru je pro nastávající maminky důležitá. Sami jsme to na sobě vyzkoušeli, protože teď, když máme porod za sebou, vidíme, že pro nás byla při těhotenství jeho psychická stránka nejdůležitější. Tam, kde si partner neví rady, kde dochází inspirace a chybí citlivost nebo intuice ženy, nastupuje dula.“
Tom a Blanka, dula Jana Čurdová z Ostravy

 „Jsem velmi ráda, že jsem měla dulu Ivanu u svého prvního porodu. Její přítomnost mě uklidňovala. Když odcházela porodní asistentka, měla jsem jistotu, že tam je pořád někdo, kdo tomu rozumí a pomůže mi, kdyby bylo třeba. Partner u porodu je také důležitý, ale taky to zažívá poprvé a nemá s tím na rozdíl od duly žádné zkušenosti. Dula mě příjemně masírovala, dodávala odvahu, odhodlání a trpělivost. Takže jsem to nakonec zvládla bez jakýchkoli chemických prostředků proti bolesti. Všechno proběhlo přirozeně.“
Libuše, dula Ivana Weissová z Prahy

„Děkuji moc za informace, rady a podporu. Bez toho bychom to nezvládly. Bylo to náročné, ale už opět plně kojíme a jsem moc šťastná, že se nám to povedlo.“
Tamara, jejíž miminko se v 8 týdnech kvůli podání dokrmu z kojenecké lahve přestalo kojit, dula Monika Kašparová z Vrchlabí

Autorka textu: Vlasta Jirásková, 2016, www.porody.net

 

 

Comments are closed.